Tuesday, April 30, 2013

എന്താണ് ഗൂഗിള ഗ്ലാസ്skÀ¨v `oa·mcmb KqKnfnsâ {i² Ct¸mÄ `mhnbnse KmUvsPäpIfnemé.X§fpsS hnizhnJzmXamb B³t{UmbnUv samss_ Hm]tdänwKv kn̯oë tijw B³t{UmbnUv A[nãnXamb I®SIÄ hsc KqKnÄ \nÀ½n¨v XpS§nbncnçì.Cu I®SIÄ¡v KqKnÄ \ÂInb s]cmé KqKnÄ ¥mÊv.
I®S cq]¯nepÅ [cn¡m³ Ignbp¶ sIm¨p I¼}«À BéKqKnÄ ¥mÊv.Cu I®S¡mbn KqKnÄ Hê ]pXnb Unkvs¹ Xs¶ \nÀ½n¨p Ignªp. KqKnÄ ¥mÊn D]tbmKnç¶ Cu ]p¯³ Unkvs¹sb hnfnç¶Xv ===== F¶mé.KqKnfnsâ KqKnÄ FIvkv em_nemé KqKnÄ ¥mÊnsâ P\\w.C\n KqKnÄ ¥mkv DÅXpsIm­pÅ sa¨§Ä Fs´ms¡bmsW¶v t\m¡w.hfscb[nIw efnXamb cq]IÂ]\bmé KqKnÄ ¥mÊntâXv.Hê Nn{Xw FSp¡Wsa¦n === Fì Np½m ]dªm aXn. AsXmsS KqKnÄ ¥mÊn DÅ Imad ap³]nepÅ Nn{Xw ]IÀ¯pw.ssIIfpsS klmbanÃmsX Xs¶ Imé¶sXÃmw do¡mÀUv sN¿mw F¶Xmé CXpsIm­pÅ asämê sa¨w.Cu FSpç¶sXms¡ At¸mÄ Xs¶ KqKn ¹ÊneqsS sjbÀ sN¿pIbpw Bhmw. t]mtI­­ Øew ]dªv sImSp¯m hgn Im«n Xê¶ Icy¯n Chs\mê ]penbmé.\aps¡m¶v sasÊPv Ab¡Wsa¦n KqKnÄ ¥mÊns\mSv Abt¡­ Imcyw Hì ]dªm aXn.KqKnÄ ¥mÊneqsS \½psS iÐw asämê `mjbnteç samgn amäm³ km[nçw._eapÅXpw efnXhpw as\mlcamb cq]I¸\bpw DÅ Cu I®S === F¶o s]êIfnepÅ \nd§fn e`yamé.KqKnÄ ¥mÊnsâ hne Bbncw sUmfÀ apX Bbnc¯ªqdp sUmfÀ hscbmé.Fì hNm Aw_Xn\mbncw apX Fgp]¯¿mbncw hsc.
\½psS aq¶mw I®mbn {]hÀ¯nç¶ KqKnÄ ¥mkns\ ædn¨dnªt¸mÄ Awºct¶m..? Aw_c¡m³ hcs«...C\n \apç KqKnÄ ¥mknsâ sIm«§sf ]än Hì NÀ¨ sN¿mw.samss_ s^méw s]gvkpsams¡ CSp¶Xp t]mse KqKnÄ ¥mkv s]m¡änen«v \S¡m³ IgnbnÃ.am{Xhpaà \n§fpsS Xe¡ëkcn¨p Cu I®S sNdpXm¡ëw hepXm¡ëw Hìw ]änÃ.Hsc hep¸¯nemé Cu ¥mkv ]pd¯nd§p¶Xv.NneÀ¡v Cu I®S hNm ¥maÀ IqSpsa¦nepw NneÀ¡v IqSWw F¶nÃ...t]Snt¡­ KqKnÄ Ct¸mÄ Nne I®S \nÀ½mXm¡sf KqKnÄ ¥mÊv t{]mPÎn tNÀ¯n«p­v.sshImsX Xs¶ FÃm "XeIfvçw' AësbmPyamb ¥mÊv ]pd¯nd§psa¶v {]Xo£n¡mw.KpKnÄ ¥mkv D]tbmKnç¶Xp sIm­p­mæ¶ BtcmKy {]iv\§sf ]än Hê hnhchpw e`n¨n«nÃ.Read More...

Monday, April 22, 2013

ബ്ലോഗ്ഗറിലെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ചിന്ഹം ഒഴിവാക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലെ Gadgetന്റെ അടിയിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ചിന്ഹം കാണുന്നില്ലേ.ഇത് വളരെ അതികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സംഭവം ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഒരു ശല്യമായി തോന്നാറുണ്ട്.
എങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും.

Blogger Dashboard > Design > Edit Html. ലേക്ക് പോവുക.

'}' എന്ന ചിന്ഹം ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും.അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ താഴെ താഴെ കാണുന്ന കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

Read More...

ബ്ലോഗ്ഗറിൽ എങ്ങനെ ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം


ഇത്തവണ ബ്ലോഗ്ഗിൽ എങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റം ടെമ്പ്ലേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പോസ്റ്റ്‌.താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം.

Step 1 : blogger dashboard ലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക..

Step 2 :  Template ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Image.1 
Read More...

ഫേസ്ബുക്ക് പോപ്‌ ഔട്ട്‌ ലൈക്‌ ബോക്സ്‌


ഫേസ്ബുക്ക്  ഇന്ന് മലയാളികള്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ലോകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.ഒട്ടു മിക്ക ബ്ലൊഗ്ഗർമാർക്കും തങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ പേരില് ഒരു ഫേസ് ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ടെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.ബ്ലോഗില കൂടുതൽ സന്ദർശകരെ ലഭിക്കുവാൻ ഫേസ് ബുക്ക്‌ പേജ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.
ഒരു  ഫേസ്ബുക്ക് പോപ്‌ ഔട്ട്‌ ലൈക്‌ ബോക്സ്‌  ബ്ലോഗ്ഗറിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ട് വരം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പോസ്റ്റ്‌.

ഫേസ്ബുക്ക് പോപ്‌ ഔട്ട്‌ ലൈക്‌ ബോക്സ്‌ എങ്ങനെ ബ്ലോഗ്ഗറിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം

Read More...